http://www.armmonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/mak_jur/ground_station/Aghstev_under.gif

AM RU EN

ՀՀ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՐԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԴԻՏԱՑԱՆՑ


Աղստև գետի ավազան     Ախուրյան գետի ավազան     Ազատ գետի ավազան
     
              
Հրազդան գետի ավազան     Քասախ գետի ավազան     Մեծամոր գետի ավազան
     
Արփա գետի ավազան     Սևանա լճի ջրհավաք ավազան     Որոտան գետի ավազան
     
Վեդի գետի ավազան