ՀՈՂԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹ

   Ներկայումս հողային ծածկույթի մոնիթորինգ իրականացվում է Ծաղկաձոր քաղաքում: Յուրաքանչուր հողի նմուշում որոշվում է մինչև 30 ցուցանիշ (մետաղական կազմ): Հողերի աղտոտվածությունը գնահատումը կատարվում է համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի հունվարի 25-ի N 01-Ն հրամանի: