ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐ

ՀՀ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՄՈՆԻԹՈՐՆԳԻ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐ

Գնալ

Միջավայրի պայմանների և մարդու առողջության վրա բացասաբար ազդող ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական աղտոտիչների թափանցումը, առաջացումն ու կուտակումը բնական ջրերում կոչվում է ջրի աղտոտում: Ջրի աղտոտման աղբյուրները հետևայալն են.

  • կենցաղային հոսքաջրերը,
  • արդյունաբերական հոսքաջրերը,
  • ձնհալի և անձրևների ժամանակ հողահանդակներից տեղափոխված պեստիցիդները,
  • բնակավայրերից վնասակար նյութերը,
  • անձրևի և ձյան միջոցով՝ մթնոլորտից անջատվող աղտոտող նյութերը։

Աղտոտման աղբյուրները կարող են լինել ինչպես կետային, այնպես էլ ցրված: Կենցաղային հոսքաջրերը հիմնականում աղտոտված են լինում կենսածին նյութերով, արդյունաբերական հոսքաջրերը՝ առավել հաճախ նավթամթերքներով, ֆենոլներով, ծանր մետաղներով (կապար, կադմիում, պղինձ, ցինկ և այլն) և բարդ օրգանական միացություններով (սինթետիկ լվացամիջոցներ, ներկեր, ճարպեր), որոնք վատթա¬րացնում են ջրի որակը, խմելու և սննդի մեջ օգտագործելու համար դարձնում ոչ պիտանի, խախտվում են ջրային ավազանի կենսաբանական շարժընթացները, նվազում է աղտոտող նյութերից ջրի ինքնամաքրման հատկությունը, փոխվում է ջրային կենսաբազմազանության կազմն ու սննդային արժեքը։ Հատկապես վտանգավոր են տաք հոսքաջրերը, որոնք փոխում են ջրավազանի ջերմային ռեժիմը, վատթարացնում ձկների ձվադրության պայմանները, ոչնչանում են մի շարք օգտակար մանրէներ և զարգանում են մակաբույծներ։ Կենցաղային հոսքաջրերը հիմնականում պարունակում են աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներ։
Մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի դիտացանցում ընդգրկված է Հանրապետության 6 ջրավազանային կառավարման տարածքի (Հյուսիսային, Ախուրյան, Հրազդան, Սևան, Արարատյան, Հարավային) ջրային օբյեկտների (գետեր, ջրամբարներ, Արփա-Սևան ջրատարը և Սևանա լիճը) 144 դիտակետ: Ջրի որակը բնութագրվում է ֆիզիկաքիմիական մինչև 45 ինդիկատորային ցուցանիշով (հիմնական անիոններ և կատիոններ, սնուցող նյութեր, ծանր մետաղներ, առաջնային օրգանական աղտոտիչներ), տարեկան 5-12 անգամ հաճախականությամբ: Ջրի որակի գնահատումը կատարվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման:

  ՀՀ մակերևութային ջրերի որակը

  2020թ.

    ՀՈՒԼԻՍ
Հյուսիսային ՋԿՏ   
Ախուրյանի ՋԿՏ
Հրազդանի ՋԿՏ
Արարատյան ՋԿՏ
Սևանի ՋԿՏ
Հարավային ՋԿՏ

2-րդ եռամսյակ
1-ին եռամսյակ

ԸՍՏ  ԴԱՍԵՐԻ
 

2020թ.

2-րդ եռամսյակ
1-ին եռամսյակ

2019թ.

4-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ
1-ին եռամսյակ

2018թ.

տարեկան
4-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ
1-ին եռամսյակ

2017թ.

տարեկան
4-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ

 

 

Մակերևութային ջրերի որակի 2020թ. հուլիս ամսվա մոնիթորինգի տվյալները տրված է ստորև.

Հյուսիասյին ջրավազանային կառավարման տարածքԱխուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածք


Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածք


Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքԱրարատյան ջրավազանային կառավարման տարածք

Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածք