AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

Ալավերդի քաղաքի և հարակից համայնքների մթնոլորտային օդում ծծմբի երկօքսիդի փոփոխման տենդենցեները 2017-2020թթ. ապրիլ ամիսներին

19/05/2020

19.05.2020թ. Ալավերդի քաղաքի և հարակից համայնքների մթնոլորտային օդում ծծմբի երկօքսիդի փոփոխման տենդենցեները 2017-2020թթ. ապրիլ ամիսներին